Termes i Condicions

A través del present avís, VIVRA BARCELONA SL, amb NIF B44846871 i domicili al carrer Passeig de Gràcia 95, 5è 1a de Barcelona (d'ara endavant, el Prestador del Servei) informa els usuaris en compliment de l'article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar-los els dades personals que li són sol·licitades al lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que facin a través del present lloc web i, si escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcatge de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, trametre'ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del vostre interès, entenent-se que amb l'enviament de les vostres dades autoritza expressament al Prestador del Servei per al tractament de les vostres dades amb les finalitats anteriors. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides al formulari de dades. En cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins al moment en què els usuaris decideixin revocar-ne el consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia.

Els usuaris o persones que els representin podran exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a VIVRA BARCELONA SL, a la següent adreça postal : Carrer Passeig de Gràcia 95, 5è 1a de Barcelona, ​​i/o electrònica: vivra@vivrabarcelona.com on s'acrediti la identitat de l'usuari.

En cas que el prestador del servei prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar aquesta política, informant prèviament els usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els drets de protecció de dades han estat vulnerats.